Τι συμβαίνει εάν η απόδειξη επιλεξιμότητάς μου απορριφθεί;